Χάρτoγράφηση

Geostrofisk vind
Den vind, der over friktionslaget blæser parallelt med rette og parallelle isobarer og vinkelret på trykgradienten, der er lige så stor og modsat rettet corioliskraften. På den nordlige halvkugle vil lavtryk befinde sig til venstre og højtryk til højre i forhold til den geostrofiske vinds udbredelsesretning.