Χάρτoγράφηση

Latent varme
Energi, der tilføres luften, når dens indhold af vanddamp fortættes. Kaldes også for bunden varme - varme (energi), der tilføres, når vand fordamper, og som atter frigives, når vanddampen fortættes til vand (dråber).