Χάρτoγράφηση

Iskorn
Underafkølet regn, som fryser på vej til jordoverfladen. Det er kugleformede gennemskinnelige hårde iskugler, der populært sagt er frosne regndråber.